aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 054

Προϋπολογισμός: 70.000.000 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση των γνώσεων, των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ιατρικών ειδικοτήτων, για ανάπτυξη νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων. Δεδομένου ότι ο τομέας της υγείας έχει αναδειχθεί ένας από τους εννέα (9) στρατηγικούς και δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη δράσεων με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για την επαγγελματική αυτή ομάδα. Η υλοποίηση της δράσης συνδυαστικά θα συγκρατεί το δυναμικό της χώρας από την έξοδο ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει και θα ενισχύει τις δεξιότητες και τις δυνατότητές του, διατηρώντας τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Οι ασκούντες το ιατρικό επάγγελμα – ειδικευμένοι γιατροί χαρακτηρίζονται ως επαγγελματική ομάδα υψηλής εξειδίκευσης αλλά και ταυτόχρονα υψηλού ρίσκου ανεργίας ή υποαπασχόλησης σε θέσεις εργασίας που απαιτούν κατώτερη εξειδίκευση.
Το υψηλό αυτό ρίσκο μεταφράζεται σε μεγάλους χρόνους παραμονής εκτός αγοράς εργασίας των ιατρών, γεγονός που οδηγεί στην ταχεία απώλεια βασικών επαγγελματικών και επιστημονικών δεξιοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται ουσιωδώς από τη συνεχή άσκηση τους σε κλινικό περιβάλλον. Αυτό ισχύει με μεγαλύτερη ένταση για ειδικότητες με ιδιαίτερες τεχνικές ή κλινικές απαιτήσεις.

Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και επιστημονικών δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελουμένων – ειδικευμένων γιατρών και των μελλοντικών δυνατοτήτων απασχολησιμότητάς τους. Οι ιατρικές ειδικότητες είναι δυναμικές και απαιτούν την άσκησή τους σε κλινικό περιβάλλον μάθησης.

Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται πρόγραμμα τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας όπου θα είναι εφικτή η συμμετοχή τους στις εργασίες των χειρουργείων, των μονάδων εντατικής θεραπείας, των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, των ψυχιατρικών κλινικών κ.α. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να αποκτούν καθημερινά κλινικές εμπειρίες διαχειριζόμενοι περιστατικά που μόνον σε χειρουργικό ή κλινικό περιβάλλον δύνανται να τους αποδώσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για την άσκηση του επαγγέλματός τους και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Η διάρκεια τοποθέτησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων θα είναι διετής, με έναρξη το 2016. Ωφελούμενοι του Προγράμματος Αναβάθμισης Δεξιοτήτων είναι οι γυναίκες και άνδρες ειδικευμένοι ιατροί που τοποθετούνται σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

H δράση εμφανίζει υψηλή συμπληρωματικότητα με :
– την υπό εξειδίκευση νέα δράση 02-8v-2.2-04 “Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση (mentoring) Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας”
– τη δράση 02-8iii-2.1-01: “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” του ΕΠΑνΕΚ 2014- 2020.
– τη σχεδιαζόμενη δράση για αναβάθμιση ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει:
– Να λαμβάνει υπόψη όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013.
– Όσον αφορά στην υποχρέωση συγκέντρωσης των απογραφικών δελτίων ως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης και εφόσον δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη διαδικτυακή υπηρεσία για την υποβολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων
ΕΚΤ (Απ.Δε.Συ.ΕΚΤ) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη ηλεκτρονική φόρμα για την συμπλήρωση και υποβολή τους μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ.
Για την πρόσβαση στο δελτίο ο Δικαιούχος θα πρέπει να λάβει κωδικό με αποκλειστικό δικαίωμα Συμπλήρωσης και Υποβολής Απογραφικού Δελτίου, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα χορήγησης κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ.

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μελισσανίδου, Τηλ.: 213-1503646, Fax: 2107473666, Email: alexmeli@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

21/06/2018  1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας”
28/12/2016  Απόφαση Ένταξης της Πράξης “Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας”
19/12/2016  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
19/12/2016  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης