aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/10/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/10/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 109

Προϋπολογισμός: 24.000.000 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Κ.Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-09 και τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Αντικείμενο της δράσης είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους, με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται.

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Είναι σημαντικό να αναληφθεί στοχευμένη δράση για την ψηφιακή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας και του εργατικού της δυναμικού, ώστε να διασφαλιστεί η ψηφιακή ένταξη και εξέλιξη τους στις ανελαστικές απαιτήσεις της συνεχώς εξελισσόμενης ψηφιακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές συνιστώσες απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις παρακάτω παραμέτρους:

• τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού,
• τις ψηφιακές δεξιότητες που βρίσκονται στον πυρήνα του Θεματολογίου της ΕΕ για τις Νέες Δεξιότητες,
• την αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση της χώρας μας να εναρμονιστεί με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής όσον αφορά στη ψηφιακή εκπαίδευση,
• το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της και το γεγονός ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας αλλά και παράγοντα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (EDPR 2017, DESI 2017) και
• την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 – 2021 που διενήργησε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας.

Με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκονται:

• η δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων,
• η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και
• η εξοικείωση των εργαζομένων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.

Τα ουσιαστικά δομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δράση είναι η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελουμένων, η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 15.000 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσουν ή να επικαιροποιήσουν ή και να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητές τους, επιδιώκοντας την προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στη δράση περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενέργειες:

• Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ωφελουμένων – Συμβουλευτική Καθοδήγηση
• Οριζόντιες ενέργειες κατάρτισης σε ΤΠΕ για 15.000 ωφελούμενους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από κλάδο της παραγωγικής οικονομίας
• Ενέργειες πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ
• Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση της δράσης και ενέργειες δημοσιότητας και επιδομάτων ωφελουμένων

1.2. Ειδικοί Όροι:

1. Από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής.

2. Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να εξασφαλίζει την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης που προτείνει. Εφόσον τεκμηριώνεται, επιτρέπεται η παρέμβαση να μην καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας αλλά να υλοποιηθεί σε λιγότερες γεωγραφικές Περιφέρειες, υπό τον όρο να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία γεωγραφική Περιφέρεια από κάθε μία από τις κατηγορίες Περιφερειών, ανά άξονα προτεραιότητας, της παρούσας Πρόσκλησης. Επιπλέον θα πρέπει να ακολουθείται, τεκμηριωμένα, στα υποέργα κατάρτισης και πιστοποίησης, η γεωγραφική κατανομή ανά κατηγορία Περιφερειών (ανά άξονα προτεραιότητας) που αναφέρεται στην ενότητα 3. Οικονομικά Στοιχεία της Πρόσκλησης.

3. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει επιλεκτική μεταχείριση καμίας επιχείρησης ή κλάδου επιχειρήσεων.

4. Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να λάβει υπόψη του τα οριζόμενα στο Παράρτημα III: Ειδικοί όροι για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων.

5. Όταν η υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (e-learning) ο δικαιούχος οφείλει υποχρεωτικά να λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα IV: Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη Μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (e-learning).

6. Το γνωστικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης που εντάσσεται στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί κι εξετάζει το Σχήμα Πιστοποίησης που προτείνεται να εφαρμοστεί.

7. Η πρακτική άσκηση, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ωφελουμένων πραγματοποιείται μόνον εκτός ωραρίου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι ωφελούμενοι καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις των παρόχων κατάρτισης ή συνδεδεμένες με αυτούς ή/και σε εκείνες που συνδέονται – με οποιοδήποτε τρόπο – με τους ωφελούμενους από την εφαρμογή της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτονται λειτουργικές ή άλλες δαπάνες των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργείται η πρακτική άσκηση και θα πρέπει να εξετάζονται οι τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ για την ύπαρξη ή μη κρατικής ενίσχυσης.

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, Τηλ.: 2131503761, e-mail: ch.karakasis@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

22/02/2019  Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
20/11/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
17/10/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
17/10/2018  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης