aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – (A κύκλος)

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/05/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: –
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/06/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 094

Προϋπολογισμός: 30.000.000 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoν ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ και στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και στους στόχους της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-05: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος».

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πολιτικής για τη συστηματική παρακολούθηση των επιχειρηματικών αλλαγών και τη χαρτογράφηση των τάσεων στην ελληνική οικονομία, οι οποίες έχουν επίπτωση στις θέσεις απασχόλησης και διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο όσον αφορά στις ανάγκες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο ειδικά, η παρούσα δράση αφορά σε:

α) παρεμβάσεις για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας οι οποίοι βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι) λόγω του γεγονότος ότι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχέρεια εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν,

β) προετοιμασία παρεμβάσεων για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται σε κλάδους με φθίνουσα πορεία. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις κλάδων που έχουν υποστεί μεγάλη ύφεση και συρρίκνωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας.

γ) προετοιμασία παρεμβάσεων για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που είτε διαθέτουν χαμηλά προσόντα είτε εργάζονται με μερική απασχόληση.

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν αβέβαιο εργασιακό μέλλον είτε διότι κάποιες επιχειρήσεις θα πάψουν είτε διότι η προσφορά εργασίας θα περιοριστεί δραματικά σε κάποια επαγγέλματα.

Μέσω της δράσης, οι ωφελούμενοι αναμένεται να ενισχυθούν με νέες γνώσεις και ικανότητες, ενώ παράλληλα να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται στην περίπτωση που ενδιαφέρονται για τη μετάβαση σε νέα θέση εργασίας, σε νέα επαγγέλματα, ενδεχομένως και στην αυτοαπασχόληση. Η ανάπτυξη των προσόντων θα επιτευχθεί με δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης, προσαρμογής δεξιοτήτων(συμπλήρωση, εξειδίκευση, ανακατεύθυνση) και πιστοποίησης.

Στην παρούσα δράση δύνανται να περιλαμβάνονται ενέργειες, ενδεικτικά, όπως:

  • Χαρτογράφηση ωφελούμενων/κλάδων και διάγνωση αναγκών προσαρμογής στα νέα δεδομένα του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε εργαζομένους. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η διάγνωση των αναγκών και η εξατομικευμένη συμβουλευτική προς τους εργαζομένους και η καθοδήγηση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Αντικείμενο της ενέργειας αυτής είναι η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους ωφελούμενους βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.
  • Αναγκαίο υποστηρικτικό πληροφοριακό σύστημα.
  • Ενέργειες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η διασφάλιση της ευρείας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και η δημοσιότητα της Πράξης.

Στην παρούσα πρόσκληση μπορεί να συμπεριλαμβάνεται αναγκαία πληροφοριακή υποδομή μικρής κλίμακας με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Πληροφορίες: Αντωνία Μαλανδράκη, Τηλ: 2131503645, Email: amalandraki@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

26/10/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης: “Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος (Α κύκλος)”
02/05/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
02/05/2018  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης