aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β κύκλος

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: –
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/5/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 088

Προϋπολογισμός: 20.000.000 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η παρούσα Δράση προωθεί την εδραίωση και αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών εθνικής σημασίας, που χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την προώθηση επιστημονικών περιοχών στρατηγικής σημασίας στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης και τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας προς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και η προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την ανοιχτή πρόσβαση των χρηστών σε αυτές, καθώς και τη δικτύωση και της συνεργασία τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ως αρμόδιος φορέας της Πολιτείας για θέματα πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2014 τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. Η διαδικασία κατάρτισης του Οδικού Χάρτη ανέδειξε 26 ερευνητικές υποδομές οι οποίες αποτελούν επωφελείς για τη χώρα μακροπρόθεσμες επενδύσεις, χαρακτηρίζονται από επιστημονική και τεχνολογική αριστεία και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

H χρηματοδότηση των υποδομών του Οδικού Χάρτη (ΟΧ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-20 απαιτεί την πλήρη ευθυγράμμισή τους με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3).

H διαμόρφωση ενός Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης των Ερευνητικών Υποδομών (ΕΥ) αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη (ex-ante conditionality) για την ενεργοποίηση του συνόλου των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-20 για δράσεις ΕΤΑΚ. Οι κανόνες της Ε.Ε. απαιτούν από κάθε χώρα να έχει αναγνωρίσει τις προτεραιότητες για χρηματοδότηση των ΕΥ στους τομείς όπου υπάρχει δυναμική ανάπτυξης στην επιστήμη και την καινοτομία, αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τους. Για το σκοπό αυτό, η ΓΓΕΤ προχώρησε με τη βοήθεια μιας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου απαρτιζόμενης από διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, στην προτεραιοποίηση των 26 ΕΥ του ΟΧ, με στόχο την ανάδειξη όσων από αυτές εναρμονίζονται πλήρως με τις στρατηγικές προτεραιότητες της RIS3 και αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των καινοτομικών επιδόσεων της χώρας. Μέσω της διαδικασίας αυτής επελέγησαν καταρχήν 20 ΕΥ, οι συντονιστές των οποίων εκλήθησαν στη συνέχεια να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προκειμένου να ελεγχθούν σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του Συστήματος Διαχείρισης Μη Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 20. Οι αποφάσεις ένταξης στο ΕΠΑνΕΚ όσων από τις εν λόγω ΕΥ πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, εκδόθηκαν στις 31.10.2017 και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας εξέδωσε τον Ιούνιο 2016 νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών υποδομών, με στόχο την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των ΕΥ της χώρας και την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.2 «Research & Innovation Infrastructure». Ειδικότερα, μέσω της εν λόγω πρόσκλησης επιδιώχθηκε η συμπλήρωση (επέκταση/διεύρυνση) του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου (multiannual plan) των ΕΥ και συνακόλουθα του ΟΧ ο οποίος είχε ανακοινωθεί το Δεκέμβριο του 2014. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση είχαν οι παρακάτω:

Α) Ε.Υ. οι οποίες είχαν ενταχθεί στην κύρια λίστα του υφιστάμενου ΟΧ αλλά δεν ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ «Ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων υποδομών ΕΤΑΚ εθνικήςεμβέλειας με βάση τις προτεραιότητες του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Β) Ε.Υ. οι οποίες είχαν ενταχθεί στην δευτερεύουσα λίστα (reserve list) του υφιστάμενου Οδικού Χάρτη.
Γ) Νέες Ε.Υ. στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:

• Αγροδιατροφή
• Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Τουρισμός

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από θεματικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους, σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. Στη συνέχεια, οι προτάσεις όλων των τομέων ιεραρχήθηκαν από Οριζόντια Επιτροπή με βάση τη συμβολή τους στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.

Η παραπάνω διαδικασία ανέδειξε οκτώ (8) προτάσεις ΕΥ, οι συντονιστές των οποίων καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα Δράση και να υποβάλουν στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προτάσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξης, πρώιμα στάδια ή πιλοτική λειτουργία της υποδομής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, πιθανή αναβάθμιση του εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, καθώς και δραστηριότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της πρόσβασης και ικανότητας διακυβέρνησης της υποδομής.

Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι, το φυσικό αντικείμενο και τα παραδοτέα της πρότασης, δεν πρέπει να διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτά που περιλαμβάνονται στην πρόταση που υποβλήθηκε από τον δυνητικό Δικαιούχο, όπως αυτή εγκρίθηκε στο πλαίσιο της από 28.06.2016 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΓΓΕΤ για τη συμπλήρωση του ενδεικτικού πολυετούς χρηματοδοτικού σχεδίου για τις Ερευνητικές Υποδομές», με την Aπόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α.Π. 205021/Ι1/1.12.2016), όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 179509/24-10-2017 (ΑΔΑ : ΩΙ704653ΠΣ-Β6Σ) Απόφαση, καθώς και στην αντίστοιχη εγκριτική επιστολή της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται ο εγκριθείς προϋπολογισμός κάθε υποδομής σύμφωνα με την Α.Π. 179509/24-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΙ704653ΠΣ-Β6Σ) Απόφαση 1ης τροποποίησης της με Α.Π. 205021/Ι1/1.12.2016 Απόφασης.

Για κάθε ερευνητική υποδομή θα υποβληθεί μία Αίτηση Χρηματοδότησης και ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης από το συντονιστή αυτής.

Πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΓΟΥ, 2131503784, e-mail: elenzogg@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

20/02/2019  Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics»
04/02/2019  Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Στρατηγική Επέκταση της Ελληνικής Υποδομής Βιοτραπεζών (BBMRI-GR)»
29/01/2019  Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Ανάπτυξη Ανιχνευτών, Ηλεκτρονικών Υψηλής Τεχνολογίας & των Εφαρμογών τους»
21/11/2018  Ένταξη της Πράξης «Foodomics-GR – Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων»
18/10/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Η υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών και βιοϊατρικών συσκευών (EATRIS-GR)»
14/09/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI»
07/09/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πανελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)»
30/07/2018 
Απόφαση Ένταξης της Πράξης «SoDaNet in Action»
27/04/2018 
Δεύτερη (2η) Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
26/03/2018 
Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
06/02/2018  Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Πρόσκληση
22/12/2017  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
22/12/2017  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης