aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης (ΚΕΕ) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο “ESA BIC Greece”

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/03/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/03/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 117

Προϋπολογισμός: 930.000 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της δράσης με κωδικό 01-3a-1.3-06: Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο «ESA BIC Greece» εντάσσονται και οι ενέργειες για την ανάδειξη του Διαχειριστή, ενός οργανωμένου περιβάλλοντος στήριξης της επιχειρηματικότητας (επιχειρηματική θερμοκοιτίδα), η οποία θα έχει εθνική εμβέλεια, στη βάση των προδιαγραφών ενός EU BIC και των απαιτήσεων που θέτει η ESA, κατόπιν του από 18.12.2017 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της ESA. Τη δράση θα συμπληρώσει χρηματοδότηση της ESA για την έναρξη διαχείρισης και λειτουργίας των πρωτοβουλιών ESA BIC, ιδίως στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο Διαχειριστής αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ενεργοποίηση της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης διότι θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, με βάσει τα πρότυπα ενός ESA BIC, στην οποία μετά από σχετική διαδικασία αξιολόγησης, θα συμμετέχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νέες και υπό σύσταση, που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και έχουν ανάγκη από δικτύωση, προβολή, τεχνική υποστήριξη και αξιοποιούν διαστημικές τεχνολογίες σε μη διαστημικούς τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.

Ο Διαχειριστής θα δημιουργήσει ένα σχήμα που θα απαρτίζεται από ένα δίκτυο με επί μέρους φορείς – εταίρους, προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών σε όλη την αλυσίδα της καινοτομίας, εξασφαλίζοντας το μέγιστο της επιτυχίας των επιχειρηματιών και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Το σχήμα θα εξασφαλίσει επίσης τη συμμετοχή χρηματοπιστωτικού οργανισμού (μετοχικά κεφάλαια, επιχορηγήσεις, δάνεια), μέσω του οποίου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα μπορεί αναλόγως των αναγκών της, να λάβει επιπλέον χρηματοδότηση.

Ο Διαχειριστής του ESA BIC Greece θα υπογράψει συμφωνητικό με την ESA, στα πρότυπα ενός ESA BIC και αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία της θερμοκοιτίδας, θα αναλάβει δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

• Υπηρεσίες προώθησης, διάχυσης και επικοινωνίας όπως δημιουργία ιστοσελίδας και πλατφόρμας εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, αρθρογραφία, κλπ
• Προωθητικές ενέργειες και ειδικές δράσεις στοχευμένης επικοινωνίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όπως διαγωνισμοί καινοτομίας κλπ, για την ανάπτυξη της ροής συναλλαγής (deal flow) σε συνεργασία με το λοιπό οικοσύστημα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα,
• Υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδίου επιχειρηματικής ανάπτυξης, με υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης όπως coaching/mentoring, consulting, νομικές, λογιστή, υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης σε ειδικά θέματα έρευνας και ανάπτυξης, γραμματείας κ.ά,
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, όπως συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις ή διοργάνωση εκδηλώσεων, διαφημιστικό υλικό κ.ά,
• Δικτύωση με συναφή δίκτυα και πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση των επιχειρήσεων,
• Διαχείριση και συντονισμό των λειτουργιών της θερμοκοιτίδας με δράσεις διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου των επιχειρήσεων καθώς υποβολής εκθέσεων και αναφορών στην ESA,
• Γνωμοδότηση στην επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων επιχειρήσεων,
• Υπηρεσίες διαχείρισης της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης με βάσει το ΣΔΕ 2014-2020 σε συνεργασία με το φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση της de minimis χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Ο Διαχειριστής θα πρέπει να παρέχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα επενδυτικά προς υποστήριξη σχέδια. Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα από τη διεθνή πρακτική βιώσιμα μοντέλα σύστασης και λειτουργίας επιχειρησιακών θερμοκοιτίδων.

Για τις δράσεις της θερμοκοιτίδας, το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης θα προέλθει μέσω της παρούσας δράσης, ενώ η ESA σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες της, θα συμμετέχει με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο δεν αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, αλλά θα δοθεί στον Διαχειριστή μετά την υπογραφή της μεταξύ τους σύμβασης. Ο χώρος της θερμοκοιτίδας δεν χρηματοδοτείται από την παρούσα δράση.

Η πράξη σχετίζεται άμεσα με πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγούν οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στη ανωτέρω θερμοκοιτίδα. Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι το μέγιστο 10 επιχειρήσεις ανά έτος και ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες για την κάλυψη του συνόλου των επιλεχθεισών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στη θερμοκοιτίδα, θα χρηματοδοτηθούν από δύο πήγες, κατά τις απαιτήσεις της ESA. Ειδικότερα, κάθε επιχείρηση θα λάβει ένα ποσό από συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη και ένα ποσό από την ESA.

Με την προτεινόμενη δράσης αναμένεται να ενισχυθεί η καινοτομία στις επιχειρήσεις, αλλά και να τονωθεί η προσφορά και ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών από εταιρείες του διαστημικού κλάδου σε άλλους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, αναμένεται να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της συμμετοχής των επιχειρήσεων, σε τεχνογνωσία, πατέντες κλπ της European Space Agency.

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, Τηλ.: 2131503761, e-mail: ch.karakasis@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

21/03/2019  Έντυπο Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
21/03/2019  1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
07/03/2019  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
07/03/2019  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης