aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/02/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: –
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/06/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 079

Προϋπολογισμός: 32.500.000 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η προτεινόμενη Δράση στοχεύει στην παράλληλη ανάπτυξη και λειτουργία δύο συστημάτων: (α) ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (εφ’ εξής ΣΕΦΕ), το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και (β) ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (εφ’ εξής ΣΔΦ) ικανού να υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών, οι οποίοι της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Δράσης υπαγορεύεται από σημαντικούς εθνικούς αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούν στην αξιοποίηση και επωφελή για το επιχειρηματικό περιβάλλον, διαχείριση κρίσιμων παραμέτρων για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, η δυναμική του τηλεπικοινωνιακού κλάδου και των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υποδομών που μέσω αυτών διατίθενται στην αγορά υπηρεσίες και εφαρμογές σε επιχειρήσεις και πολίτες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εγχώρια οικονομία και τη δημιουργία προϋποθέσεων επίσπευσης της ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, την τελευταία οκταετία της οικονομικής δυσπραγίας:

Α. Η συμβολή της εγχώριας τηλεπικοινωνιακής αγοράς κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 2,8% του ΑΕΠ και ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ για το 2016. Στην εγχώρια αγορά κινητής τηλεφωνίας αντιστοιχεί αξία κατά μέσο όρο περί του 43% αυτής της συμβολής.
Κατ’ επέκταση, η εγχώρια αγορά κινητής τηλεφωνίας συμβάλλει με συνέπεια στο σχηματισμό του 1,22% του ΑΕΠ.

Β. Οι επενδύσεις των εταιρειών το 2016 ανέρχονται στο 23% του κύκλου εργασιών, ήτοι σε ίδια ή και καλύτερα επίπεδα από προηγούμενα έτη.

Γ. Ο αριθμός εργαζομένων στον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2016 πλησιάζει τις 17 χιλιάδες, γεγονός με ευρύτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη στους γειτονικούς υποστηρικτικούς κλάδους.

Η άμεση σύνδεση του κλάδου και των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και αντίστοιχων υπηρεσιών (διαθεσιμότητα – αξιοπιστία – ταχύτητα – ποιότητα) που διατίθενται για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία είναι προφανής και αυξάνεται παρά την οικονομική δυσπραγία της τελευταίας 8-ετίας. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την διαθεσιμότητα σημαντικών υποδομών που θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα όπως είναι οι υποδομές ΤΠΕ/ευρυζωνικότητας με τον έλεγχο διαθεσιμότητας και ποιότητας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και την διαχείριση και χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, να αποτελούν καταλύτη (enabler) μετασχηματισμού και μεγέθυνσης για τους υπόλοιπους τομείς/κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον Τομέα της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και η αυξανόμενη διείσδυση των κινητών υπηρεσιών απαιτούν εκτεταμένη χρήση φάσματος, το οποίο είναι και ο βασικός, σπάνιος, εθνικός πόρος για τη ταχεία και αποδοτική παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην ασύρματη μετάδοση κάθε μορφής πληροφορίας.

To φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό, αλλά και για κλειστά δίκτυα που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Τα δίκτυα που αναπτύσσονται αφορούν σε διαφορετικές, κατά ITU (International Telecommunication Union), υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας, που ενδεικτικά είναι οι: Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή Υπηρεσία, Δορυφορική Υπηρεσία και Υπηρεσία Ευρυεκπομπής. Χρήστες του φάσματος είναι πρωταρχικά οι επιχειρήσεις (όπως πάροχοι δικτύων κινητών και σταθερών επικοινωνιών, πάροχοι δορυφορικών επικοινωνιών, τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, εταιρείες ραδιοταξί, εταιρείες υπηρεσιών φύλαξης, κλπ.) και ως πελάτες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων το σύνολο των επιχειρήσεων και πολιτών.

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ραγδαία αύξηση της ζήτησης και χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σταθερών και κινητών. Η ζήτηση και η χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτωνβ αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια λόγω, κυρίως, της διαφαινόμενης επικράτησης των δικτύων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και της ανάγκης των χρηστών για αδιάλειπτη επικοινωνία, ψηφιακή ενημέρωση και κινητικότητα.

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι ήδη προχωρούν σε επενδύσεις αναβαθμίζοντας υφιστάμενες και εγκαθιστώντας νέες δικτυακές υποδομές, οι οποίες είναι σε θέση να ικανοποιήσουν όλες τις υφιστάμενες, αλλά και διαφαινόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και του σύγχρονου καταναλωτή σε οποιοδήποτε σημείο στην χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό εντατικοποιείται ο ανταγωνισμός προς όφελος των επιχειρήσεων και του καταναλωτή, ενώ προωθείται η ψηφιακή οικονομία και επιχειρηματικότητα και καλύπτεται η αδήριτη ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση σε δίκτυα και υπηρεσίες από οποιαδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας.

Οι επιχειρήσεις στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν το φάσμα για την παροχή πρόσβασης σε (ευρυζωνικά) δίκτυα και υπηρεσίες απαιτούν την απουσία παρεμβολών στις συχνότητες που τους έχουν εκχωρηθεί, ώστε να προχωρήσουν σε αποδοτική (απρόσκοπτη και αδιάλειπτη) αξιοποίηση τους.

Επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ψηφιακή τηλεοπτική και ραδιοφωνική ευρυεκπομπή δημιουργεί σαφείς ανάγκες για αποτελεσματική εποπτεία του φάσματος για την τήρηση της νομιμότητας και την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Ειδικότερα, η εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος εποπτείας φάσματος, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζει:

 • τον εντοπισμό εκπομπών που δεν έχουν αδειοδοτηθεί ή δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά κάλυψης του εθνικού σχεδιασμού,
 • τον εντοπισμό εκπομπών που δεν πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής της αδείας τους,
 • τον εντοπισμό παρεμβολών από νόμιμους ή μη πομπούς.

Δίνει σημαντική πληροφορία για:

 • τη δυναμική απόδοση και αξιοποίηση του φάσματος,
 • την απόδοση νέων δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων,
 • την ανάπτυξη νέων πιο αποδοτικών μοντέλων διαχείρισης φάσματος,
 • την κατανόηση φαινομένων διάδοσης και παρεμβολών στην υλοποίηση της από κοινού χρήσης φάσματος.

Μέσω των ανωτέρω διαδικασιών:

 • εξασφαλίζεται ότι ο θεωρητικός σχεδιασμός κατανομής συχνοτήτων είναι λειτουργικός,
 • οι παρεμβολές εντοπίζονται και τερματίζονται εγκαίρως σε τοπικό, περιφερειακό άλλα και σε διεθνές επίπεδο,
 • δημιουργείται επικαιροποιημένη βάση δεδομένων και ιστορικό αρχείο χρήσης συχνοτήτων,
 • ελέγχεται και διασφαλίζεται η ικανοποιητική ποιότητα λήψης σημάτων ευρυεκπομπής (τηλεόραση και ραδιόφωνο),
 • προσφέρονται χρήσιμα στοιχεία για την μελέτη εισαγωγής νέων υπηρεσιών και νέων χρήσεων του φάσματος σε επίπεδο ITU,
 • επιβάλλεται η εφαρμογή του νόμου, των κανονισμών και της χορήγησης δικαιώματος χρήσης συχνοτήτων,
 • υποβοηθούνται οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας κατά το σχεδιασμό πολιτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε σειρά τομέων της εθνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και του περιεχομένου / ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, που άμεσα ή/και έμμεσα αποβαίνουν προς όφελος του καταναλωτή.

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φάσματος, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζει:

 • την αποτελεσματική ανταπόκριση της ΕΕΤΤ στις απαιτήσεις που έχουν προκύψει, για την αξιοποίηση νέων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων (όπως τα αναμενόμενα δίκτυα 5G),
 • τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών βέλτιστης χρήσης του φάσματος,
 • την εξάλειψη των περιορισμών του υφιστάμενου συστήματος το οποίο δεν επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση αιτημάτων μέσω Διαδικτύου,
 • την ταχύτερη αδειοδότηση και συνεπακόλουθη ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών ασύρματων επικοινωνιών γεγονός που θα ενισχύσει αποφασιστικά την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN),
 • τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕΤΤ, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού (ιδίως την κεφαλαιοποίηση συνεργειών που προκύπτουν από την αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του Συστήματος Εποπτείας και του Συστήματος Διαχείρισης).

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο της Δράσης υλοποιείται μέσω δύο Πράξεων που περιλαμβάνουν μέρος ή το σύνολο συγκεκριμένων ενεργειών υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού, εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού διαχείρισης εξοπλισμού.
Ενδεικτικά:

Πράξη 1: Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ):

 • Σταθεροί και Κινητοί Σταθμοί Εποπτείας.
 • Μεταφερόμενα Συστήματα Ραδιογωνιομέτρησης.
 • Φορητοί Δέκτες Εποπτείας.
 • Φορητοί Φασματικοί Αναλυτές.
 • Τηλεκατευθυνόμενα Πτητικά Μέσα (drone) με Εξοπλισμό Εποπτείας.
 • Σταθερός Σταθμός Ραδιογωνιομέτρησης εκπομπών HF.
 • Σύστημα μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Επίγειας Τηλεόρασης (DTV) και Υπηρεσίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου.
 • Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής για την κάλυψη αναγκών Εποπτείας Φάσματος.
 • Ασύρματο Δίκτυο Δεδομένων για την ασφαλή διασύνδεση των Σταθμών Εποπτείας. Πράξη 2: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΔΦ)
Πράξη 2: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΔΦ)

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Δράσης, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • την αποδοτική χρήση του φάσματος για τη ανάπτυξη του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ευρύτερα της οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους της εθνικής οικονομίας που βασίζονται σε σύγχρονες δικτυακές υποδομές,
 • την αποφασιστική ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN όπως το 5G) δημιουργώντας σύγχρονες δικτυακές πλατφόρμες τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται και στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ψηφιοποιώντας περαιτέρω τους κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομική ικανότητα, την εξωστρέφεια και την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού στους ανωτέρω τομείς,
 • την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕΤΤ τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και καταναλωτών, την παροχή μιας μετρητικής πλατφόρμας για την διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες όλης της χώρας που θα απολαμβάνουν μέσω των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών νέες και υψηλότερης ποιότητας, αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Πληροφορίες: Ελένη Ζώγγου, Τηλ.: 2131503784, ezoggou@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

26/10/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
13/07/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης: “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων”
26/04/2018  Συνημμένα Αρχεία Τροποποίησης Πρόσκλησης
25/04/2018  Τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
20/02/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
20/02/2018  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης