aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 310 εκατ. €

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
  β. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια από  15.000 € έως 200.000 € με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (ΠαράρτημαVI) και

Διαθέτουν κατά την έγκριση  του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Επιδοτούνται για

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
 • Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης, υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, οι οποίες  είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα),www.ependyseis.gr.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 08.07.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 08.07.2016.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα.
Ωράριο λειτουργίας: Tο ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να επισκέπτεται  καθημερινά το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 πμ έως τις  5.00 μμ, ενώ μπορεί να καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο από τις 8.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ.
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr,  www.espa.gr
email: infoepan@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

08/03/2019  Ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων 
21/09/2018  Δέκατη (10η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
15/12/2017  Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
07/07/2017  Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
31/05/2017  Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
29/03/2017  Έκτη (6η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
05/07/2016  Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
06/06/2016  Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων και παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως 8/7/2016
19/05/2016  Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
13/05/2016  Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων και παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως 9/6/2016 και ώρα 17:00
08/04/2016  Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής των Αιτήσεων
11/02/2016  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα

 

Αποφάσεις Ένταξης – Απόρριψης

11/12/2018  5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
10/12/2018  2η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
05/12/2018  Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
20/11/2018  4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
26/10/2018  3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
23/03/2018  2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
15/03/2018  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της 14ης Μαρτίου
14/03/2018  Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
29/11/2017  Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

 

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

25/11/2016  Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων
23/05/2016  Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ερωτήσεων – Απαντήσεων αριθ. 31-48)

 

Επικοινωνιακό Υλικό

24/09/2018  Αφίσα για τους δικαιούχους της Δράσης
11/05/2016  Σύνοψη Προγράμματος (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1772/445/A2/08-04-2016, 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης)

 

Λοιπά Συνοδευτικά Αρχεία

29/11/2018  Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 4-6 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης 
28/11/2018  Απόφαση παράτασης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πιστοποίησης–επαλήθευσης για τους Δικαιούχους της 1ης ομαδικής Απόφασης Ένταξης
19/11/2018  Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 1-3 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης
08/05/2018  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση έως τις 16 Μαΐου 2018 
26/03/2018  
Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση 
15/09/2017  Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση
07/07/2017  Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
05/04/2017  Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
03/04/2017  Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση
17/01/2017  Απόφαση και ΦΕΚ καθορισμού αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης
21/10/2016  Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών για την Δράση
29/09/2016  Απόφαση και ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
15/07/2016  Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα, σε συνέχεια του αρχείου: “Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία”
19/05/2016  Μεμονωμένο Αρχείο Excel με Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της Δράσης, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2594 / 686 / Α2/ 19-05-2016, 3ης Τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης)
25/04/2016  Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
05/04/2016  Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής
05/04/2016  Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης Ευθύνης Υποβολής Προτάσεων