aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

“ERA-NETS 2019” – Eυρωπαϊκή E&T Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS

 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.

Στόχοι της Δράσης

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, όπως είναι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.  Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

 • είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
 •  εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
 • χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές.

Προϋπολογισμός Δράσης

1,9 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη)

Ο προυπολογισμός αφορά στις εξής Ευρωπαικές Προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση  έχει ολοκληρωθεί σε Ευρωπαικό επίπεδο:

 • EuroNanoMed III, (JTC 2018)  Joint Transnational Call for Proposals for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
 • CHIST ERA III, (JTC 2017), “Big data and process modelling for smart industry (BDSI) ”
 • TRANSCAN-2, (JTC 2017),  3rd  Joint Transnational Call for research proposals (JTC 2017), “Translational research on rare cancers”

Δικαιούχοι της Δράσης

α) οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
β) επιχειρήσεις
γ) λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 1. Αγροδιατροφή
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Υλικά και Κατασκευές
 8. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
 9. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs)
 10. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS «Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων».

Επιλέξιμες Δαπάνες

ι. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ
iii. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τα 200.000 €, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000 € ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή

Ένταση ενίσχυσης

Από 15- 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Ενίσχυσης.

Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis): 30/05/2019 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 16.00.

 Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

 • Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:

– Για τη Δράση EURONANOMED III:

Παρασκευή Αφεντάκη, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 213 1300112, pafe@gsrt.gr

– Για τη Δράση TRANSCAN-2:

Σοφία Δημητροπούλου, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλέφωνο 213 1300187, s.dimitropoulou@gsrt.gr  

– Για τη Δράση CHIST_ERA III:

Μάριος Κόνιαρης, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλ.: 213 1300094, koniaris@gsrt.gr

 • Tο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
 • Τις ιστοσελίδες:

της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr
της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και του
ΕΣΠΑ http://www.espa.gr

 

Σχετικά Αρχεία

24/04/2019  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων