aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Η Δράση αφορά την ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.

Η Δράση επικεντρώνεται στους Τομείς Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3 2014-2020, σύμφωνα με την με Α.Π. 82193 ΕΥΣΣΑΠ 1810/4.8.2015 (ΑΔΑ ΩΖΖΚ465ΦΘΘ-ΡΗ8, ΦΕΚ 1862/Β/27.08.2015) Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:
• είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
• εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
• χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Προκήρυξης και ελέγχου αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο :
α. Ερευνητικοί Οργανισμοί
β. Επιχειρήσεις
γ. Λοιποί φορείς: δημόσιοι και άλλοι φορείς.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

i. Αγροδιατροφή
ii. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
iii. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
iv. Ενέργεια
v. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
vi. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
vii. Υλικά και Κατασκευές
viii. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
ix. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs)
x. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

Προϋπολογισμός έργων

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προυπολογισμός κάθε πρότασης ανέρχεται στις 150.000 €.

Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως 3 έτη. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται από τους όρους της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης και ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή ΕυρωπαϊκήΠροκήρυξη.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 18/11/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 23/01/2017 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:
Παρασκευή Αφεντάκη, Τμήμα Β Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 210 7458112, pafe@gsrt.gr
Σοφία Δημητροπούλου, Τμήμα Β Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 210 7458187, s.dimitropoulou@gsrt.gr
Βασιλική Μεσθανέως, Προϊσταμένη Τμήματος Β Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 210 7458097, vmes@gsrt.gr
Πηνελόπη Σπηλιώτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ε&Τα Διεθνούς Συνεργασίας, τηλέφωνα 210 7458095, 210 7458092, lspi@gsrt.gr

Στα πλαίσια της Δράσης ανακοινώθηκαν οι παρακάτω προσκλήσεις από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας:

  1. Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης E-RARE-3 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) for “Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic Approaches for Rare Diseases” (20/12/2016)
  2. Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης TRANSCAN-2 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2016) for “Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer” (20/12/2016)
  3. Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED III JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) FOR “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” (28/11/2016)
  4. Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) FOR “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” (25/10/2016) 
     

Σχετικά Αρχεία

04/09/2018  Τρίτη (3η) Τροποποίηση της με Α.Π. 6163/1864/Α2/20.10.2016 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση
13/01/2017
  Δεύτερη (2η) Τροποποίηση – Παράταση της με Α.Π. 6163/1864/Α2/20.10.2016 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση
18/11/2016  Πρώτη (1η) Τροποποίηση της με Α.Π. 6163/1864/Α2/20.10.2016 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
20/10/2016  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων