aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

G-Cloud Next Generation

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/01/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/01/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 07/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 102

Προϋπολογισμός: 9.500.000 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ» και της παραγωγικής λειτουργίας των παραληφθέντων υπολογιστικών υποδομών σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής (φιλοξενία παραγωγικών Πληροφοριακών Συστημάτων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων χρηστών – εσωτερικών και εξωτερικών – συνεχής λειτουργία 24x7x365), διαπιστώθηκε τεράστιο ενδιαφέρον από τους δημόσιους φορείς για την ένταξή τους σε αυτό, καθώς επίσης επιβεβαιώθηκε και η οικονομία κλίμακας την οποία προσφέρει. Επίσης, μετά από 18 μήνες λειτουργίας διαπιστώθηκε η ανάγκη παροχής νέων πιο προηγμένων υπηρεσιών σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και σε υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά τον σχεδιασμό/εκτέλεση της αρχικής και προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και καινοτομίες στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων (SDS – Software Defined Storage), της ασφάλειας (υλοποίηση hypervisor level network segmentation), των αυτοματισμών και της διαλειτουργικότας/υβριδικής λειτουργίας με άλλα κυβερνητικά ή δημόσια υπολογιστικά Νέφη.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται υπηρεσίες, όπως:
• Antivirus / Antispam, προσφερόμενες ενιαία με τη μορφή Software as a Service (SaaS).
• WAF (Web Application Firewalling) για τον έλεγχο, παρακολούθηση και προστασία της Διαδικτυακής κίνησης για συγκεκριμένες εφαρμογές, χωρίς να χρειάζεται επέμβαση στην ίδια τη διαδικτυακή εφαρμογή. Πρόκειται για μία υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Διοίκησης.
• Sandbox για τη βελτίωση της προσφερόμενης ασφάλειας.
• Αυτοματισμών στη διαχείριση και απόδοση (delivery) υποδομής και λογισμικού ως υπηρεσία, ανίχνευση και επίλυση θεμάτων στην υποδομή και τη λειτουργία της, όπως επίσης και στη διαχείριση ετερογενών περιβαλλόντων υπολογιστικού νέφους.
• PaaS σε αρχικό στάδιο με την παροχή υπηρεσιών PaaS σε Databases και operational systems και με προοπτική για
περισσότερες PaaS υπηρεσίες σε επόμενο χρονικό στάδιο.
• Φιλοξενία σύνθετων συστοιχιών Βάσεων Δεδομένων με πολλαπλούς κόμβους (High Performance multi-node Database

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, υπάρχει ανάγκη για νέες επενδύσεις στους εξής τομείς:
• Επιδόσεις συστήματος ψηφιακής αποθήκευσης και ποσοτική ενίσχυση αυτού.
• Επαύξηση μνημών RAM Εξυπηρετητών.
• Δικτυακές συσκευές – Routers.
• Εξοπλισμός παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
• Λογισμικό Υπηρεσιών, Αυτοματισμών, καθώς και Προμήθεια Αδειών Χρήσης για Λογισμικά Υποδομής για κάλυψη νέων αναγκών επαύξησης υφιστάμενων έργων ή έργων προς μετάπτωση.
• Εξυπηρετητές για φιλοξενία Βάσεων Δεδομένων Υπερυψηλής Απόδοσης καθώς και για υλοποίηση νέου κόμβου (G-Cloud NextGen).

Μέσω αυτών, πέρα από την υλοποίηση και διάθεση προς τους φορείς του δημοσίου νέων υπηρεσιών, καλύπτεται και η ανάγκη
που έχει προκύψει από:
1. την αύξηση του βαθμού ψηφιοποίησης των διακινουμένων εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης.
2. την σημαντική αύξηση που υπάρχει στην πληροφορία που παράγεται ετησίως.
3. τη ραγδαία αύξηση των δεδομένων (60-80% ετησίως) μαζί με τις τάσεις των big data, analytics και Internet of Things, που συμπαρασύρουν μεγάλες χωρητικότητες στις storage υποδομές.
4. τις νέες ανάγκες ασφάλειας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 679/2016).
5. νέα έργα που θα υλοποιήσει η ΚτΠ ΑΕ και τα οποία θα φιλοξενηθούν στο G-Cloud, προϋπολογισμού 130 εκ. € με αυξημένες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο, υπολογιστική ισχύ, μνήμη, ταχύτητα επικοινωνίας και ασφάλεια και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για επαύξηση της υποδομής G-Cloud.

Πληροφορίες: Φλώρα Μουστακάτου, 2131503647, e-mail: fmoustakatou@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

19/03/2019  Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης
29/01/2019  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/01/2019  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης