aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 090

Προϋπολογισμός: 6.500.000 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-06: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών». Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 5.000 ωφελουμένων οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α/23-2-2017) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. πρωτ. οίκ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11-5-2017), όπου και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ. Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων αναβάθμισης των προσόντων των ήδη εργαζομένων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, όπου η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, βάσει διεθνών προτύπων, αποτελεί αναγκαιότητα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα και προβλέπεται να συμβάλει στην προστασία ή ενδυνάμωση της απασχόλησής τους.

Στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς, εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς. Το Ε.Μ.Φ. που συστάθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) και λειτουργεί, ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Ε.Μ.Φ. λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, καθώς και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την απασχόληση στον κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις εγγραφές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α, Μητρώο Β -Υποκατηγορίες, Υπομητρώο). Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς, εγγράφονται προαιρετικά στο Μητρώο Α’. Για την μετάβαση ωστόσο από το εισαγωγικό Μητρώο Α’, στο Μητρώο Β’ Λιμένα ή Ξηράς, ο νόμος προβλέπει ως προϋπόθεση, ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία, ή συνδυασμό της επαγγελματικής εμπειρίας και πιστοποίηση των δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO/IEC 17024. Η πιστοποίηση αυτή, σύμφωνα με το νόμο, χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχετικού πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι (περίπου 4.000) στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) και δύναται μελλοντικά να ενταχθούν και να συμμετάσχουν και τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης (περίπου 1.000).

Στην προτεινόμενη πράξη δύναται να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες ενέργειες:

Α. Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βασισμένες σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.
Β. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, του Δημόσιου (ΕΟΠΠΕΠ) ή άλλου διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ), κατά ISO/IEC 17024, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.
Γ. Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη δημοσιότητα της Πράξης.

Η Πράξη δύναται να υλοποιηθεί αποκλειστικά με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοιχτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου (ίση μεταχείριση υποψηφίων αναδόχων, διαφάνεια, δημοσιότητα της διαδικασίας, αναλογικός χαρακτήρας του ανταλλάγματος του αναδόχου, αρχή του πραγματικού ανταγωνισμού).

1.2 Ειδικοί Όροι:

1. Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να εξασφαλίζει την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης που προτείνει. Εφόσον τεκμηριώνεται, επιτρέπεται η παρέμβαση να μην καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας αλλά να υλοποιηθεί σε λιγότερες γεωγραφικές Περιφέρειες, υπό τον όρο να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία γεωγραφική Περιφέρεια από κάθε μία από τις κατηγορίες Περιφερειών, ανά άξονα προτεραιότητας, της παρούσας Πρόσκλησης. Επιπλέον θα πρέπει να ακολουθείται, τεκμηριωμένα, στα υποέργα κατάρτισης και πιστοποίησης, η γεωγραφική κατανομή ανά κατηγορία Περιφερειών (ανά άξονα προτεραιότητας) που αναφέρεται στην ενότητα 3. Οικονομικά Στοιχεία της Πρόσκλησης.

2. Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να λάβει υπόψη του τα οριζόμενα στο Παράρτημα III: Ειδικοί όροι για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων.

3. Όταν η υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (e-learning) ο δικαιούχος οφείλει υποχρεωτικά να λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα IV: Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη Μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (e-learning).

4. Το γνωστικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης που εντάσσεται στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί κι εξετάζει το Σχήμα Πιστοποίησης που προτείνεται να εφαρμοστεί.

5. Η πρακτική άσκηση, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ωφελουμένων πραγματοποιείται μόνον εκτός ωραρίου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι ωφελούμενοι καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις των παρόχων κατάρτισης ή συνδεδεμένες με αυτούς ή/και σε εκείνες που συνδέονται – με οποιοδήποτε τρόπο – με τους ωφελούμενους από την εφαρμογή της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτονται λειτουργικές ή άλλες δαπάνες των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργείται η πρακτική άσκηση και θα πρέπει να εξετάζονται οι τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ για την ύπαρξη ή μη κρατικής ενίσχυσης

Πληροφορίες: Ανριάνα Μαρίνου – Ξύδη, Τηλ.: 2131053780, 776, e-mail: amarinou@mou.gr


Σχετικά Αρχεία

28/06/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
30/11/2017  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/11/2017  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης