aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (Β’ κύκλος)

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/04/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 114

Προϋπολογισμός: 3.316.293,94 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoυς Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων και επιχειρήσεων, τα οποία θα συμβάλλουν:

 1. στην ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων πολιτικής να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και
 2. να εξειδικεύουν στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης, μπορούν να αναπτυχθούν:

 • παρεμβάσεις για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού συστήματος της χώρας και των επιπτώσεών τους,
 • τομεακά/ Κλαδικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής και ανάπτυξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
 • πιλοτικά σχέδια παρεμβάσεων για δράσεις ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων,
 • δομές παροχής οριζόντιας πληροφόρησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Επιλέξιμα ενδεικτικά εργαλεία για την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων είναι: μελέτες, έρευνες, στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, πιλοτική λειτουργία εφαρμογών, ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για χρήση ενδιαφερόμενων μερών, λειτουργία help desk κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των παραδοτέων των πράξεων και να αποτυπώνονται οι απαραίτητες ενέργειες, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των παραδοτέων. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα ύπαρξης, μεταξύ των άλλων παραδοτέων, τελικής απολογιστικής έκθεσης υλοποίησης της πράξης.

Ικανό ποσοστό/τμήμα των παραδοτέων των πράξεων (θα πρέπει να υπάρχει σχετική ξεκάθαρη ποσοτικοποίηση ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει το 40% των παραδοτέων), θα πρέπει να μετουσιώνονται σε επεξεργάσιμη πληροφορία, με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτελεί εισροή σε ηλεκτρονικά συστήματα και πλατφόρμες (π.χ. Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας) που λειτουργούν από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (π.χ. Υπουργεία, ΟΑΕΔ).

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις σε τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες παρεμβάσεων, εκ των ανωτέρω, οι οποίες θα πρέπει να διαφαίνονται ξεκάθαρα με αντιστοίχηση παρέμβασης/κατηγορίας. Κάθε πρόταση (σχέδιο προτεινόμενων ενεργειών για χρονικό διάστημα έως τρία έτη) πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για την υλοποίηση της πράξης και τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή του προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου (ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων). Για την τεκμηρίωση αυτή απαιτείται να περιγράφονται σε κάθε πρόταση:
  • αποτύπωση του πλαισίου παρέμβασης του προτείνοντα κοινωνικού εταίρου,
  • επίκαιρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στο πεδίο αρμοδιότητας και δράσης του προτείνοντα κοινωνικού εταίρου,
  • αποτίμηση ή/ και αξιολόγηση των έως σήμερα εκροών και αποτελεσμάτων των ενεργειών θεσμικής ενδυνάμωσης για τις οποίες ο προτείνων κοινωνικός εταίρος έχει συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ κατά την περίοδο 2007-2013 (παρατηρητήρια, βάσεις δεδομένων, εργαλεία και υπηρεσίες που έχει αναπτύξει),
  • σύνδεση με ενέργειες των κοινωνικών εταίρων που υλοποιήθηκαν, ή βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται άμεσα και συνεισφέρουν στον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας.

2. Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών με σαφώς προσδιορισμένα παραδοτέα και πακέτα εργασίας. Τα παραδοτέα, θα πρέπει είτε να αξιοποιούνται άμεσα κατά την περίοδο υλοποίησης της κάθε πράξης είτε να οδηγούν σε συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησής τους. Ανάλογα με το είδος των παραδοτέων, αυτά θα οδηγούν είτε σε εξάμηνη πιλοτική εφαρμογή τους είτε στην ανάπτυξη, στο πλαίσιο της δράσης, συγκεκριμένου σχεδίου που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Απαιτείται επίσης τεκμηριωμένη ανάλυση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την αξιοποίηση των παραδοτέων με χρησιμοποίηση κατάλληλων δεικτών, όπου ενδείκνυται.

3. Αναλυτικός προϋπολογισμός της πράξης με ανάλυση σε κατηγορίες δαπάνης (άμεσες/έμμεσες ) και σύνδεση κάθε πακέτου εργασίας με την απαιτούμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες.

4. Μεθοδολογία αξιοποίησης των παραδοτέων μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, με συγκεκριμένες προτάσεις και εκτίμηση των δυνητικά εμπλεκομένων μερών (π.χ. περιγραφή ρόλων, εμπλεκόμενων μερών, χρονοδιαγραμμάτων κλπ).

5. Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των δράσεων.

6. Ικανή περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας αποτελεσμάτων και τροφοδότησης του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας (αφορά τουλάχιστον μέρος των παραδοτέων).

7. Τεκμηρίωση όσον αφορά στη συνέργεια και στη συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις, που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ ή άλλων προγραμμάτων (με σαφή περιγραφή του ολοκληρωθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης).

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, Τηλ.: 2131503761, e-mail: ch.karakasis@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

16/05/2019  Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος»
18/02/2019  Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
30/11/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/11/2018  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης