aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων για πέντε (05) έτη, με δυνατότητα παράτασης μια ή και περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) ως ισχύει καθώς και του άρθρου 38 του ν.4314/2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ανεξαρτήτων αρχών, κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν παρέλθει δύο έτη από το διορισμό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4440/2016 που τροποποιεί το άρθρο 68 του ν.3528/2007 και ειδικότερα της παραγράφου 8 (όπου ισχύει).

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

– Εννέα (9) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:
-Μία (1) Θέση της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή με συναφές πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο Θετικών Επιστημών με ειδική εμπειρία στην πληροφορική, για το Γραφείο ΟΠΣ της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ,
-Τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, (ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών), Δύο (2) θέσεις Νομικών, Δύο (2) θέσεις Οικονομολόγων, με εμπειρία στον προγραμματισμό ή/και αξιολόγηση/παρακολούθηση/διαχείριση/έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που περιλαμβάνονται σε τουλάχιστον έναν από τους βασικούς τομείς του ΕΠΑΝΕΚ: επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, ενέργεια, τουρισμός, πολιτισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ανθρώπινο δυναμικό,
– Τρείς (3) θέσεις κατηγορίας ΤΕ Λογιστικής ή Πληροφορικής,
– Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού ή Γραμματέων. Οι προς πλήρωση θέσεις της κατηγορίας ΔΕ αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου κ.λ.π.

Οι ανωτέρω θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα, ενώ σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άτομα προς στελέχωση, πέραν των προαναφερόμενων ειδικοτήτων και κατηγοριών, βάσει των ως άνω σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, των γενικότερων αναγκών της, αλλά και των αιτήσεων που θα λάβει.

Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 44212/ΚΠΣΓ΄301/29-12-2000 (Β΄ 1623), ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή του Eθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή του Γ΄ ΚΠΣ.

Η αίτηση υποψηφιότητας δύναται να υποβληθεί μέχρι την 16-06-2017,
– έντυπα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11527, με την επισήμανση «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ»,
– με επιστολή ή ταχυμεταφορά στην ως άνω διεύθυνση,
– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gmakraki@mou.grch.karakasis@mou.gr.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής τους.

 

Σχετικά Αρχεία

28/04/2017  Πρόσκληση Στελέχωσης
28/04/2017  ΦΕΚ 1248_Β_24-6-2015. Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
28/04/2017  Αίτηση_1_2 Βιογραφικό
28/04/2017  Αίτηση_2_4 Βιογραφικό
28/04/2017  ΚΥΑ Προσόντων Προσωπικού
28/04/2017  Αίτηση προς ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ