aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 8/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: –
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 056

Προϋπολογισμός: 83.704.921,98 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αποσκοπεί, εν πρώτοις, στη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων (δηλαδή, των ψηφιακών χαρτών που απεικονίζουν τα προσωρινά όρια των ακινήτων και τους «φερόμενους» σε αυτά ιδιοκτήτες) σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας και, εν συνεχεία, στη δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων της ανάρτησης στις περιοχές αυτές (δηλαδή, της ψηφιακής βάσης δεδομένων που περιέχει τη χαρτογραφική απεικόνιση των ακινήτων και τα δικαιώματα επί αυτών, όπως αυτά έχουν προκύψει από την επεξεργασία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και άλλους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων).

Με το εν λόγω έργο προωθείται δραστικά η σύνταξη κτηματολογίου στις εν λόγω περιοχές, κάτι που δρα καταλυτικά στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφού η ύπαρξη και η λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού καταγραφής, διασφάλισης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας (Εθνικό Κτηματολόγιο), και μάλιστα σε ψηφιακή μορφή, μεταξύ άλλων, διευκολύνει την εγκατάσταση επιχειρήσεων ή και την χρηματοδότησή τους (π.χ. με σύναψη δανείων βάζοντας υποθήκη στα ακίνητα). Σημειωτέον η ύπαρξη και λειτουργία ενός αποτελεσματικού κτηματολογίου αποτελεί, με βάση την Παγκόσμια Τράπεζα, έναν από τους 10 δείκτες κατάταξης των χωρών, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα.

Ως προς την χωροθέτηση του έργου, αφορά σε όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης (Εκτεταμένος αριθμός δήμων στις ανωτέρω αναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά 3.979 κοινότητες).

Η πρόταση αναφέρεται κυρίως σε αγροτικές ή ορεινές περιοχές και των (13) περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας, ήτοι αγροτικές ή ορεινές περιοχές των ενοτήτων Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Οι εν λόγω περιοχές αφορούν σε 3.979 κοινότητες της Χώρας (69%), έχουν συνολική έκταση περί τα 83.500 Km2 (64%) και περιλαμβάνουν περί τα 16.000.000 εκ. δικαιώματα (περίπου 43% του συνόλου). Ο πληθυσμός που εμπλέκεται στην κτηματογράφηση και στη λειτουργία του έργου ανέρχεται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια άτομα τόσο των εν λόγω περιοχών όσο και άλλων που έχουν δικαιώματα σε αυτές.
(Σημείωση: Λόγω έντονης, κατά το παρελθόν, εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης από τις εν λόγω περιοχές, που είναι ως επί το πλείστον αγροτικές και ορεινές, τα άτομα που έχουν εμπράγματα ή άλλα εγγραπτέα δικαιώματα στις εν λόγω περιοχές είναι πολύ περισσότερα από τον ντόπιο πληθυσμό που έχει τέτοιου είδους δικαιώματα σε ακίνητα στις περιοχές αυτές).

Το έργο θα αφορά στην εξυπηρέτηση άνω των 276.000 συναλλαγών γης ετησίως στις περιοχές τις οποίες καλύπτει και θα επηρεάζει πάνω από 600.000 δικαιώματα. Επίσης, θα υποστηρίζει την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα ακίνητα της περιοχής σε ένα σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων που θα υπάρχει μεν ενδιαφέρον αλλά δεν θα οδηγεί απαραίτητα σε κάποια συναλλαγή. Τέλος, θα παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υπόβαθρο για την διενέργεια αναπτυξιακών έργων μέσω της διενέργειας αναδασμών απαλλοτριώσεών, κτλ. ή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών οικιστικής, αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Η στρατηγική που θα εφαρμοστεί είναι η εφ’ άπαξ υλοποίηση του έργου μέσω μίας σειράς ανεξάρτητων συμβάσεων, κάθε μία από τις οποίες θα αφορά σε ξεχωριστή γεωγραφική περιοχή. Η όλη διαδικασία θα στηρίζεται σε εκτεταμένη χρησιμοποίηση της γεωδαιτικής, χαρτογραφικής, θεσμικής, οργανωτικής και πληροφοριακής υποδομής που διαθέτει ο Δικαιούχος και θα στοχεύει στη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας ψηφιακού τελικού αποτελέσματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού και κοινωνικού τομέα.

Πληροφορίες: Ελένη Κρητικού, Τηλ.: 2131503641, Email: ekritikou@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

14/12/2018  Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα»
27/12/2017  Απόφαση Ένταξης της Πράξης«Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης
δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα»

08/12/2017  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
08/12/2017  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης