aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/03/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/03/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 082

Προϋπολογισμός: 3.750.000 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ), το οποίο αξιοποιείται και για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων.

Η βασική λειτουργικότητα του ΣΕΦΔ αφορά στη δυνατότητα συστηματικής καταγραφής κάθε δορυφορικής συχνότητας και δορυφορικής τροχιάς συστήματος που ενδιαφέρει την χώρα μας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου τυχόν αποκλίσεων από την ορθή τήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των δορυφόρων, σύμφωνα με τα καταχωρημένα δεδομένα, να παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των δορυφορικών εκπομπών που «φωτίζουν» την Ελληνική Επικράτεια και τέλος, να ελέγχονται αναφερόμενα προβλήματα παρεμβολών. Το ΣΕΦΔ θα υλοποιεί τεχνικές γεω-εντοπισμού, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν την επίγεια λήψη των παρεμβαλλόμενων σημάτων μέσω δύο δορυφόρων, καθώς και την αντίστοιχη λήψη ενός σήματος από σταθμό αναφοράς, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των παρεμβολών και η επίλυσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον αρχικά επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται, στην κατάληψη τροχιών και ζωνών συχνοτήτων από γεω-σύγχρονους δορυφόρους (GSO), καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής αυτών, στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων ή/και στο πλαίσιο τακτικής εποπτείας των GSO για αποτελεσματικότερη διαχείριση.

Η απόκτηση Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ), μεταξύ άλλων, θα:

  • Διασφαλίσει την απουσία παρεμβολών και την αξιοποίηση υπηρεσιών και εφαρμογών μέσω δορυφορικών συστημάτων από εγχώριους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Επιτρέψει την συστηματική καταγραφή των δορυφορικών συχνοτήτων και χαρακτηριστικών τροχιάς, ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχουν αποκλίσεις από την ορθή τήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των δορυφορικών σταθμών σύμφωνα με τα καταχωρημένα δεδομένα. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των δορυφορικών εκπομπών στο χώρο κάλυψης των οποίων (γεωγραφικός χώρος που “φωτίζουν”) περιλαμβάνεται η Ελληνική Επικράτεια. Επομένως, από την στιγμή λειτουργίας του προτεινόμενου ΣΕΦΔ θα εξυπηρετηθούν πλήρως ήδη υφιστάμενες ανάγκες εποπτείας υπαρχόντων συστημάτων (HELLAS SΑΤ III, κλπ.) αλλά και οποιασδήποτε άλλης συστοιχίας νέων δορυφορικών συστημάτων τεθεί σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προτείνεται στα πλαίσια του παρόντος έργου.
  • Επιτρέψει, με συγκεκριμένες τεχνικές γεωεντοπισμού, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν την επίγεια λήψη από ΣΕΦΔ των παρεμβαλλόμενων σημάτων (ακόμα και όταν αυτά βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας) μέσω δύο δορυφόρων, καθώς και από την αντίστοιχη λήψη ενός σήματος σταθμού αναφοράς, τον έλεγχο και επίλυση παρεμβολών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, χωρίς να περιορίζεται, στην κατάληψη τροχιών και ζωνών συχνοτήτων από GEO, καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής αυτών, στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων ή/και στο πλαίσιο τακτικής εποπτείας των GEO για αποτελεσματικότερη διαχείριση.
  • Επιτρέψει την πιστοποίηση του ελέγχου λειτουργίας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συμβατικές δεσμεύσεις δορυφορικών υποδομών που αφορούν και το Ελληνικό Δημόσιο (HELLAS SΑΤ III, κλπ.) και θα υποβοηθήσει την πλήρη αξιοποίησή τους.
  • Διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας με διεθνείς φορείς σε θέματα εποπτείας που αφορούν δορυφορικά συστήματα, αλλά και διεθνείς οργανισμούς προτυποποίησης και παραγωγής αντίστοιχων τεχνολογιών, αξιοποιώντας παράλληλα την συμμετοχή/συνδρομή της χώρας μας στον ESA. Είναι προφανές ότι, η αποκτούμενη εμπειρία θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα, το ΣΕΦΔ θα αποτελέσει υποδομή για αμοιβαία επωφελή συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας καθώς και με το οικοσύστημα Ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
  • Αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ΕΕΤΤ σε τομείς κρίσιμους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ανάπτυξη ΣΕΦΔ στην Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της απουσίας γειτονικών ΣΕΦΔ, θα συνεισφέρει σημαντικά στον έλεγχο των παρεμβολών και την αποτελεσματική διαχείριση του δορυφορικού φάσματος σε διεθνές επίπεδο, τοποθετώντας τη χώρα στη λίστα των ‘ισχυρών’ στον τομέα αυτό κρατών, με σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά οφέλη.
  • Υποβοηθήσει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα που άπτονται της διαστημικής πολιτικής της χώρας μας συμβάλλοντας αποφασιστικά στις ήδη εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥπΨηΠΤΕ). 

 

Πληροφορίες: Φλώρα Μουστακάτου, 2131503647, e-mail: fmoustakatou@mou.gr

 

 

Σχετικά Αρχεία

19/03/2019  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
19/03/2019  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης